دستگاه اسکاچ سیمی 2

دستگاه اسکاز بافی 1

دستگاه اسکاج خورشیدی 1